Informacja o spółce

Dnia  20.05.2021 r. Burmistrz Miasta Chełmna – Artur Mikiewicz, na podstawie uchwały NR XXXVI/260/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Chełmna oraz uchwały NR XXXVI/161//2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 kwietnia  2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmnie, zawiązał pierwszą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Gminy-Miasto Chełmno pod firmą Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej zwaną CHSIM.

Spółka działa na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2195 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 679) oraz innych właściwych przepisów prawa.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 16 936 000 zł i 100 % udziałów w CHSIM posiada Gmina –  Miasto Chełmno.