Chełmińska Społeczna 
Inicjatywa Mieszkaniowa

Informacja o spółce

Dnia 20.05.2021 r. Burmistrz Miasta Chełmna – Artur Mikiewicz, na podstawie uchwały NR XXXVI/260/2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Chełmna oraz uchwały NR XXXVI/260//2021 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmnie, zawiązał pierwszą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Gminy-Miasto Chełmno pod firmą Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej zwaną CHSIM.

Spółka działa na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2195 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 679) oraz innych właściwych przepisów prawa. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.000.000 zł i dzieli się na 3.000 udziałów po 1.000 zł każdy udział. 100 % udziałów w CHSIM objęła Gmina - Miasto Chełmno. 

OGŁOSZENIE

Uruchomienie biur spółki

Przewidywany termin uruchomienia biur spółki Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o. przy ul. Dworcowej 1 w siedzibie Urzędu Miasta Chełmna (II piętro) to 01.10.2021 r.  


Do 30.09.2021 r. sprawy mieszkaniowe oraz inne dot. wynajmu i dzierżawy będzie można załatwić w dotychczasowej siedzibie ZWIK Oddział Zarządzania Nieruchomościami przy ul. Kilińskiego 9 w Chełmnie.